Предпазни символи, знаци, противопожарни табели и обозначения по охрана на труда и безопасността по европейските изисквания и стандартиПроучете своето работното място сега!

Всеки работодател има правното задължение редовно да извършват оценка на риска, отнасящо се до здравето и безопасността на неговия  персонал.

Ако има някакви минимални рискове, които не могат да бъдат избегнати или елиминирани, работодателите трябва да използват знаци  в зоните и в помещенията, дори ако рскът или опасноста е временна, с цел да информират персонала и посетителите за тях.

Пргледайте страницата и вижте стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да изберете правилните означения за безопасност на вашите помещения.

Стъпка 1 » Пожар 

За да прецените какви и колко табели са ви нужни  то вие трябва да започнете от центъра на помещението или сграда към изхода, като се отблязват, промените в посоката и нивата.

Английски стандарт
табели за охрана на труда
Европейски стандарт
противопожарни табели

Виж и провери

·       Кой от стандартите искате да използвате?

·       Предвидихте ло стрелките върху знаците да сочат промяната в посоката?

·       Предвидихте ли над всяка врата "Изход при пожар"?

Стъпка 2 » "Изход при пожар" /Fire Door/ и сборни пунктове

Проверете всички противопожарни врати за табелка пожарен Изход и дали имат знак и обяснение  за метода на отваряне. Противопожарните врати трябва да имат знак, който обяснява, ако те трябва да се държат затворени и / или поддържат „чисти”, в зависимост от случая. При излизане от сградата – точката или  точките на събрание трябва да бъдат указани.


табелка за противопожарни врати пожарен Изход

точка на събрание сборен пункт

табели за противопожарни врати

Виж и провери

·     Имате ли зелени противопожарни знаци "Противопожарен Изход"

·     Имате ли точни и ясни знаци на всяка Противопожарна врата за изход?

·     Всички сборни пунктове означени ли са?

Стъпка 3 » Противопожарни действия  и означения за Противопожарни уреди

Вашата процедура за противопожарни действия ясна ли е? Мястото на всички противопожарно оборудване трябва да бъдат ясно обозначени със знак. Това включва пожарогасители, противопожарни одеяла и пожароизвестители.


табелки за Противопожарни действия  и означения за Противопожарни уреди

знаци и табелки за пожарогасители

Виж и провери

·       Пожарогасителите имат ли  правилните знаци, които ги идентифицират ?

·       Пожарогасителните знаци показват ли в какъв тип пожари може да се използват?

·       Всичките други противопожарни оборудвания , идентифицирани ли са правилно?

 

Стъпка 4 » Здравеопазване табели за безопастност

 

Работодателя информира за задълженията на служителите в рамките на съвременна рмка на законодателството в областта на здравето и безопасността, включително оценка на риска и консултиране на служителите. Той трябва да се показва на видно място и да бъде ясно за всички служители на вашето работно място. ‘

 

 

Стъп 5 Тютюнопушене

 

Трябва да присъства  знак за непушачи на входа на всяко публично на работното си място. Този знак трябва да има конкретен текст. Ако не се покаже съответния знак може да бъде глобен. Изберете подходящия знак отдолу в зависимост от местоположението. Допълнителни за непушачи знаци могат да се използват за вътрешни цели (тъй като те са задължителни), за да се осигурипомещение без тютюнев дим и политиката да се спазва. 


табелки и стикери за противопушене

Стъпка 6 » Знаци за безопасно състояние

Тези знаци са необходими за идентифициране на медицинска помощ или областта на безопасността. Трябва да се посочи кой първи aiders, определи ясно местоположението на първата си кутии помощ, първата стая помощ или станция, както и оборудване, като например станции за измиване на очите или аварийни душове.


Знаци за безопасно състояние

Виж и провери

·       Били ли сте изписани имената на първите си aiders?

·       Имат всички на първи кутии за подпомагане е ясно?

·       Have all of your first aid boxes been clearly identified?

·       Имате ли признаци да се определят ясно първа помощ и спешна помощ станции?

Стъпка 7 » Машини и знаци за опасности 

  Ако имате някакви машини във вашите помещения трябва да има знаци, които да предупреждават за опасностите и действията, които трябва да бъдат предприети, като например осигуряване на охрана са на място и идентифициране на бутоните за аварийно спиране. Те трябва да бъдат поставени в близост до машината или неговия контролен панел. Признаци, по отношение на защитно облекло, оборудване и всякакви действия, които трябва да бъдат взети, трябва да бъдат поставени върху или в близост до машината.


табелки за машини и знаци за опасности

Виж и провери

·       Всички ли машини за охрана носят знаците за безопасност относно използването на охраната?

·       Имате ли признаци да се определят ясно бутони за аварийно спиране?

·       Да машини изискват използването на лични предпазни средства и следователно ЛПС знаци за безопасност, за да се засили използването им?

·       Имате ли някакви части на сградата, където нивото на шума може да надвишава 85dB (A)?

След това трябва да покаже означения, за да предупреди за това

 

Стъпка 8 » Контрол на опасните вещества

Вие имате отговорността за защита на персонала и посетителите. Всички лица, които по време на работа трябва да бъдат наясно с състоянието на всяко опасно вещество, че те могат да влязат в контакт с. Този набор от знаци за безопасност ще помогне да се повиши информираността и да допринесе за по-безопасно работно мясо.


табелки за контрол на опасните вещества

Виж и провери

·       Има ли опасни вещества в помещенията, които се нуждаят от идентифициране?

·       Има ли някакви взривоопасни, леснозапалими, химически, корозивни или токсични вещества във вашия обект?

·       Маркирани ли са правилно?

·       Пунктовете за влизане в опасните зони означени ли са?

·       Проверихте ли, дали всички електрически рискове са надлежно описани?

 

Стъпка 9 » Пешеходни зони и Достъп на превозни средства

  Докато се разхождате из помещенията трябва да помислите и за движението на служители, посетители и изпълнители. Знаците трябва да бъдат използвани, за да се посочи, къде пешеходците могат и не могат безопасно да ходят, и се идентифицират опасностите. Маршрутите на превозните средства трябва да бъдат ясно обозначени за осигуряване на безопасността. Знаците трябва да се използват, за да се посочи дали маршрутите са предназначени за пешеходци или превозни средства.


знаци за Пешеходни зони и Достъп на превозни средства
табелки и стикери внимание опастност

Виж и провери

·       Всички пешеходни маршрути ясно ли са обозначени?

·       Има ли области, които са ограничени до упълномощен персонал и ясно ли са маркирани?

·       Има ли опасности от подхлъзване, препъване и падане?

·       Посетителите знаят ли къде да вървят при влизане в помещенията?

·       Всички предупредени ли са за мотокари и други превозни средства?

 

Стъпка 10 » Специфични рискове и табелки за опастности

Отделете малко време и се разходете из вашите помещения, като търсите евентуални опасности. Вашата оценка на риска трябва да определи всички потенциално опасни ситуации. След това трябва ясно да се подчертаят потенциалните опасности, както и да се набележат необходимите стъпки, за да ги избегнете.


табелки за опастности специфични рискове
Предопредителни табели

Виж и провери

·       Имате ли в кухнята опасности при готвенето ?

·       Всички ли опасни горещи повърхностни и гореща вода са ясно обозначени?

·       Всички ли трасета за достъп са пречки и препятствия?

·       Иае ли предупредителни знаци з видеонаблюдение на всички камери?

Също така обърнете внимние » Чуждоезични Знаци

 


знаци и табели за предупреждение на чужд език

Виж и провери

·       Имате ли чуждестранни работници?

·       Вашето работно място /обект/ често ли се посещаваот чуждестранни посетители?

·       Имате ли нужда от допълнителни знаци, за да изпълним вашите отговорности за безопасността на обекта ?

 

 

Връзки

SKYPE Burg Design

стикери табели за гараж

Оставете запитване

Ако сте заинтересувани за моля свържете се с нас*.